Vesti

BEOGRAD, 28. februar 2018.

Privredna društva: Eko-Dunav doo Beograd (Barič) kao društvo sticalac i A Terminal doo Beograd – Barič kao društvo prenosilac, pristupila su statusnoj promeni pripajanja. U skladu sa članom 495, stav 1, Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Eko-Dunav na svojoj internet stranici objavljuje nacrt ugovora o statusnoj promeni kao i drugu dokumentaciju od značaja za statusnu promenu.